آیا دندانپزشکی اطفال هم در مطب دکتر مستوری انجام می شود؟

بله، مطب دکتر مستوری علاوه بر دیگر خدمات دندانپزشکی به صورت تخصصی در زمینه دندانپزشکی اطفال فعالیت می کند و امکاناتی چون اتاق بازی اطفال و تجهیزات مخصوص اطفال در این مطب بکار گرفته شده.